Algemene voorwaarden retreat

Vrouwencirkel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 71677658

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de boekings- en annuleringsvoorwaarden.

2. De betaling van dient direct bij aanmelding voor het retreat plaats te vinden.

3. Inschrijving is definitief na betaling van de aanmelding.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. 

6. Mocht het nodig zijn heeft Vrouwencirkel het recht het retreat te annuleren vanwege daartoe gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Vrouwencirkel heeft de deelnemer uiteraard recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. Vrouwencirkel is een eenmanszaak. Er wordt altijd vanuit menselijkheid en respect met elkaar gesproken. Een eenmanszaak is gevoelig voor afzeggingen. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte, i.v.m. corona of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Drie of vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 40% van de deelnamekosten. Als de deelnemer wordt vervangen door een andere deelnemer, bespreken we de mogelijkheid om de teruggave te verhogen naar 90% van de terugbetaling.  
  • Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 30% van de deelnamekosten. Als de deelnemer wordt vervangen door een andere deelnemer, bespreken we de mogelijkheid om de teruggave te verhogen naar 85% van de terugbetaling. 
  • Tot een week voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten
  • Binnen vier dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  • Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor een goede annuleringsverzekering om gemaakte kosten terug te kunnen vorderen. 
  • Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan janneke@vrouwencirkel.nl gedaan te worden en dient te worden bevestigd door Vrouwencirkel.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Vrouwencirkel draagt zorg voor een goed en verzorgd verloop van het retreat.

2. Deelname aan het retreat is geheel op eigen risico. Vrouwencirkel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Voor klachten vraag ik je tijdens de retreat direct contact op te nemen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een retreat waar iedereen zich gehoord en gezien voelt.

– Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor een goede verzekering. Ik adviseer een goede reisverzekering.  In het geval van een evacuatie kunnen de kosten hoog oplopen.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals Vrouwencirkel die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en ontspanning en zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke medische of psychische behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de retreat altijd aan de organisatie als je een lichamelijke of mentale klacht hebt. Zo kan het programma worden aangepast. 

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Vrouwencirkel heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een medewerker wegens ziekte of andere omstandigheden het retreat niet (meer) kan verzorgen. Vrouwencirkel zorgt in dat geval voor een goed alternatief. De deelnemers worden over geïnformeerd als dit aan de orde is. 

HUISREGELS

1. De locatie is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het retreat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Vrouwencirkel is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Vrouwencirkel kiest locaties met zorg om deelnemers tijdens het retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en goede sfeer. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Mocht het gebeuren dat een deelnemer zich niet aan de huisregels kan houden en aanwijzingen van personeel van Vrouwencirkel niet worden opgevolgd, kan de deelnemer uit het retreat verwijderd worden. Dit geeft geen recht op restitutie van inschrijfgeld.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van deelnemers en Vrouwencirkel.